Chai Hu Shu Gan San

Natural Chinese Herbal Formula that moves Qi

 

Chai Hu Shu Gan San

Bupleurum and Gardenia Formula

 

Main Action of Chai Hu Shu Gan San

This Chinese herbal formula is used to move the Qi 

 

Indications and Symptoms of Chai Hu Shu Gan San

stomach cramps, bowel changes, pain under the rib cage, sore breasts, distended breasts, PMS symptoms, ...

 

Herbal Ingredients of Chai Hu Shu Gan San

Chai Hu

Chen Pi

Zhi Ke

Xiang Fu

Chuan Xiong

Bai Shao Yao

Gan Cao