Itchiness

Itchiness

Herbal Formula:

Liang Xue Qu Feng Tang Sheng Di – 30g Bai Xian Pi – 15g Xuan Shen – 15g Ku Shen – 15g Jin Yin Hua – 15g Lian Qiao – 15g Mu Dan Pi – 12g Chi Shao Yao – 12g Di Fu Zi – 12g Zi Cao – 10g Jing Jie – 10g Fang Feng – 10g Sheng Ma – 6g Bo He – 6g Gan Cao – 6g Chan Tui – 3g

Herbal Formula: Ba Zhen Tang external – She Chuang Zi

Syndicate content