Frost Bite

Frost Bite and Chinese Medicine

- restricted circulation, lack of Qi and Blood due to excessive exposure to extreme cold. Area becomes pale/purple, numbness, itchy pain

 

Herbal Formula: Dang Gui Si Ni Tang

 

Qi deficiency - Huang Qi, Dang Shen, Bai Zhu, Ji Xue Teng

Blood Stasis (more purple) - Zao Jiao Ci, Tao Ren, Hong Hua

Infection (excess pain, redness) - Pu Gong Ying, Jin Ying Hua, Zi Hua Di Ding, Chai Hu

Dampness (watery, swelling) - Yi Yi Ren, Fu Ling, Bai Zhi External Treatment- No Infection - Shen Jiang, Xie Bai paste Infection - San Huang San

Syndicate content