High Cholesterol

High Cholesterol

Western Medicine and Traditional Chinese Medicine Comparison of Cholesterol

Western Medicine: Lipoprotein

Chinese Medicine: turbid phlegm in blood and blood vessels

 

- Primary cause is genetic

- Secondary causes are usually from other diseases and drugs, i.e. birth control

- Symptoms – high blood pressure, dizziness, headaches, moles Exogenous - diet - heart liver and spleen disorders Endogenous - genetics - kidney disorder

 

Treatment

1. eliminate Phlegm, move Stasis

2. tonify deficiency

 

4 Types Of Patterns Of High Cholesterol:

Damp Phlegm - Lung and Spleen Er Chen Tang

Modify with:

Shan Zha, Zi Qiao, Zi Xie(constipation) Lu Hui, Da Huang (cough phlegm)Gua Lou, Dan Nan Xing(soft nodules) Hai Zao, Kun Bu (sticky phlegm) Bai Jie Zi, Jie Geng

 

Blood Stasis - Xue Fu Zhu Yu Tang

Modify with: phlegm and blood stasis + animal herbs (Di Long, Tu Bei Chong, Shui Zhi)

 

Spleen And Stomach Deficiency - Shen Ling Bai Zhu San, Xiang Sha Liu Jun Zi Tang, Bu Zhong Yi Qi Tang

Modify with: Ge Gen, Hou Xiang, Mu Xiang, Zi Xie, Zhu Ling, Mai Ya, Gu Ya

 

Liver And Kidney Deficiency - Liu Wei Di Huang Wan, Tian Ma Gou Teng Yin

Modify with: Gou Qi Zi, Tu Si Zi, He Shou Wu, Ni Zheng Zi, Sang Shen Zi, Long Gu, Mu Li

 

General Formulas For High Cholesterol: Chai Hu Shi Gan San Bao He Wan Jiang Zi Yi Gan Tang (Fatty Liver) take once per day for 4 months

- Ingredients: Zhu Xie 30g. Sang Si Wi 30g. Ju Ming Zi 20g. Dan Shen 20g. Huang Jin 20g. Seng Shen Zha 30g. Hu Zheng 15g. He ye 15g.

 

General Herbs For High Cholesterol: Shan Zha, Cao Jue Ming, Zi Xie, He Shou Wu, Chuan Xiong, Dan Shen, Yin Chen hao

 

Herbs Which Direct to Blood Vessels: Dan Shen (HT/LV), San Ji Sheng (KD) Ge Gen, Yin Chen Hao, Chuan Xiong, Chi Xiao, Tian Qi, Pu Huang, Wang Bu Liu Xin, Lu Lu Tong

 

Herbs Which Eliminate Water: Zi Xie, Yi Yi Ren

 

Herbs Which Promote Digestion: Lai Fu Zi, Shen Gu, Jue Ming Zi

 

Herbs Which Tonify Lung and Kidney Tu Su Zi, Sang Shen Zi, Hei Zhi Ma, He Shou Wu

 

General Acupuncture For High Cholesterol: St - 40 (phlegm pt) Sp - 10 Sj - 6 (constipation) Auricular - Pancreas, Liver, Small Intestine, Prostate

Syndicate content