Ba Zhen Tang

Chinese Herbal Formula for Nourishing Blood and Boosting Qi

Ba Zhen Tang

Eight Treasure Tea

 

Ba Zhen Tang is a formula made up of 2 different smaller formulas.  Si Wu Tang and Si Jun Zi Tang are put together to make Ba Zhen Tang.  As Si Wu Tang nourishes/moves blood and Si Jun Zi Tang boosts Spleen Qi this formula is a great base formula to nourish the blood and boost the Qi. 

 

Main Action of Ba Zhen Tang

Nourish Blood and Tonify Qi

 

Indications and Symptoms of Ba Zhen Tang

 

Herbal Ingredients of Ba Zhen Tang

Dang Gui

Bai Shao

Chuan Xiong

Shu Di Huang

Ren Shen

Bai Zhu

Fu LIng

Zhi Gan Cao