Ingredients

Dan Nan Xing

Latin name: Arisaemae cum Felle Bovis, Pulvis

Dan Nan Xing  Also Known As: Aresaema (Tian Nan Xing)  mixed with bovine bile

Gua Di

Latin name:  Cucumeris, Pedicelllus

Gui Di  Also Known As: Melon Pedicle, Tian Gua Di, Xiang Gua Di, Ku Ding Xiang

Chun Gen Pi

Latin name: Ailanthi Altissimae, Cortex

Gan Cao Also Known As: Chun Pi, Chun Gen Bai Pi,  Chu Bai Pi, Chu Gen Pi, Tree of heaven Ailanthus Bark

Luo Shi Teng

Latin name: Trachelospermi Jasminoidis, Caulis

Luo Shi Teng  Also Known As: Luo Shi, Collateral Stone Vine, Star Jasmine Stem

Chang Pu

Latin name: Acori Gramineri, Rhizoma

Chang Pu  Also Known As: Shi Chang Pu, Sweetflag Rhizome, Acorus

Properties:  ACRID, AROMATIC  - WARM

Zi Ran Tong

Latin name: Pyritum

Zi Ran Tong  Also Known As: Pyrite, Natural Copper

Properties:  ACRID, BITTER  - NEUTRAL

Tu Bie Chong

Latin name: Euphlyphaga seu Opisthoplatia

Tu Bie Chong  Also Known As: Wingless Cockroach, Eupolyphaga, Zhe Chong, Di Bie Chong

Syndicate content